изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-18 @ 08:00 EET
НАЙ-ЦЕННОТО БОГАТСТВО СА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА    
Интервюта

   Кметът на община Добричка Петко Петков пред НДТ по повод откриването на 30 юни на фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа", който от 1997 година се чества и като празник на община Добричка. 

- Г-н Петков, утре за 44-и пореден път ще се проведе фолклорният събор "Песни и танци от слънчева Добруджа", който от 1997 година се чества и като празник на община Добричка. С какви чувства, с какво настроение жителите на най-голямата община в България посрещат този ден?

- Посрещам с оптимизъм и добро настроение празника на община Добричка. Удовлетворен съм, че Общината ни е домакин на събор от национален мащаб - с 44 годишна традиция. Всяка година фолклорнияj събор „Песни и танци от слънчева Добруджа„ печели все повече почитатели, защото е прекрасна възможност за артистична изява и досег до безценното ни фолклорно наследство. На празника ще се изявят над 2 200 изпълнители от цялата страна. На пет естради ще претворят фолклорната магия изпълнители от областите Шумен, Русе, Добрич, Силистра, Бургас, Търговище и Варна, от общините: Борово, Сунгуларе, Нови пазар, Суворово, Аксаково, Девня, Вълчи дол, Аврен, Ветрино, Каспичан, Дулово, Търговище, Провадия, Варна и др. Традиционни участници са колективите от всички общини на област Добрич. Използвам възможността чрез Вас да изкажа благодарност на общинските ръководства, осигурили участието на колективите, да пожелая успех и добро настроение на участниците. Желая на всички здраве, бодрост, дълголетие!

 

- С какво през последната една година ръководството на община Добричка повиши благосъстоянието на най-ценното - на хората от селата?

- Да, определено считам, че нашето най-ценно богатство са жителите на община Добричка, защото никакви материални и културни достижения не могат да се създадат без участието на обикновените хора от нашите 68 села, без тяхното пословично трудолюбие, скромност, талант и способности. Ще продължа с това, че общината е един от най-големите производители на селскостопанска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и други култури. Особеното е, че като най-важен дял от икономиката на общината земеделието и животновъдството се развиват успешно в различни стопански структури – земеделски кооперации, арендатори и наематели, частни земеделски стопани и фирми. Всички те са заели определен пазарен сектор, отстояват своите постижения и са конкурентноспособни. В последните 2 години по линия на различни програми и фонд "Земеделие", в общината са закупени 30 броя нови зърнокомбайни и над 20 броя трактори. От значение е и размерът на рентните плащания към собствениците на земя, който през миналата година е един от най-високите за областта и способства за стабилизацията на икономиката и повишаване стандарта на живот на населението от общината. Общината съдейства на селските стопани и земеделските структури като им предостави актуална информация за изискванията на Европейския съюз в животновъдството, подкрепяме регистрацията на земеделските производители и разясняваме начините за получаване на субсидии и други видове плащания в растениевъдството. Отдаваме под наем общински обекти и земеделски имоти на тези, които проявяват инициатива за развитие на собствен бизнес или неговото разширяване.

Всички сме свидетели на видимото преобразяване на нашите села. За благоустрояване и хигиенизиране през миналата година бяха вложени 886 000 лв. Извършихме озеленяване в 12 населени места на общината, като бяха залесени 2,5 дка с иглолистни и широколистни видове, вечно зелени и цъфтящи храсти и цветя. За поддръжка на обектите общинска собственост бяха оползотворени 459 000 лв., за образование, култура и спорт – 781 600 лв., в т. ч. ново читалище в с. Батово. За ремонт на общински пътища и улици в 25 населени места бяха вложени целеви и собствени средства в размер на 960 000 лв. Уличното осветление е подменено на 100 процента с енергоспестяващи лампи. За подобряване на водоснабдяването, ремонт на канавки, водостоци,  кладенци и естествени чешми са изразходвани 183 000 лв.

 Подобриха се социалните услуги за нуждаещите се хора. В домашния социален патронаж се обслужваха около 500 души от 47 населени места. Реализираха се програми насочени към рискови групи и проекти за повишаване на трудовата заетост. Продължи финансирането със средства от общинския бюджет на клубовете на пенсионера. Запазена беше финансовата устойчивост на общината в условията на финансова криза, най-вече чрез съставянето и изпълнението на балансиран бюджет. Одобрени бяха проектите за Местната инициативна група, Център за обществена подкрепа на деца в неравностойно положение от 7 до 18 години /завършен/, корекция на дерето в с. Сливенци и други проекти, по които работим и през 2012 г. Това са все проекти, пряко насочени към задоволяване потребностите на голяма част от хората в общината. С посочените дейности ние постигнахме по-благоприятна обществена среда за нашите жители – за административно обслужване, за образование, култура, здравеопазване, социални услуги, спорт и отдих.

 

- В момента ръководството на общината работи както в условията на икономическа криза, така и без приет от Общинския съвет бюджет. Въпреки това животът в общината продължава, как успявате да се справите, какво е разковничето на успеха?

- Като кмет на общината аз съм внесъл в законно установения срок проекта на бюджет на общината за 2012 г. в Общинския съвет и очаквам общинските съветници в най-скоро време да го приемат. В Закона за общинските бюджети е уредено как да се харчат бюджетните средства  при неприет бюджет и ние го прилагаме стриктно. В случай, че Общинският съвет не приеме бюджета на общината за 2012 г. няма да може да изпълним строителната програма, предвидена за изпълнение със средства от целевата субсидия за капиталови разходи. Заделените в резерв средства за съфинансиране на проекти, за дофинансиране на училищата, както и полагащите се средства на кметствата от разпореждане и управление на общинска собственост при неприет бюджет също няма как да бъдат изразходени. Независимо, че не е приет бюджетът на общината за 2012 г., както казахте, животът в общината продължава. Към края на месец юни очакваме изпълнението на собствените приходи да достигне 60 процента от планираните за годината приходи. Осигурени са средства за обезпечаване на всички дейности, изпълнявани от общинската администрация, като общината няма неплатени задължения. В условията на финансова и икономическа криза мога с гордост да заявя, че община Добричка е финансово стабилна, а създадената организация за събиране и изразходване на общинските пари ми дава основание да гледам спокойно напред. Заслугата за това имат както кметският екип, така и всички служители от общинската администрация на община Добричка.   

 

- През последните години община Добричка печели и работи по много проекти, финансирани от различни европейски фондове и програми. С какво те подобряват условията на живот в населените места? Бихте ли разказали за някои от последните проекти?

- Цялата дейност на общината, нейните цели и задачи са свързани с повишаване жизнения стандарт и качеството на живот на жителите на общината. Неблагоприятните демографски и социални процеси, характеризиращи се със застаряване на нашето население, увеличаване на относителния дял на самотните хора, лицата с увреждания и децата в риск, очертават тенденция към увеличаване броя на хората, нуждаещи се от социални услуги. За да отговорим на тези нужди, ние стартирахме цялостен модел на социални услуги, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системите за социални услуги и използване на структурните фондове на ЕС. Социалните услуги в община Добричка подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен живот, основани на социална работа, насочени към подкрепа на нуждаещите се за осъществяване на ежедневни дейности и социално включване /създаване на условия и възможности за участие на обслужваните лица в обществения живот/. Целта е да окажем подкрепа на лицата в неравностойно положение, за да останат в общността, както и да им се създадат по-добри условия за живот. Чрез два от по-значимите проекти ние предоставихме социална услуга – грижа в семейна среда, оказвана от лице,  предоставящо  услуги в домашни условия, насочени към поддържане на лична хигиена и хигиена  на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на  храна, пране и други комунално – битови  дейности за 64 нуждаещи се лица, а чрез втория проект създадохме условия за подпомагане интегрирането на децата и младежите в неравностойно положение в обществото чрез насърчаване на тяхната инициативност, придобиване на нови знания и умения, повишаване съзнанието им за значимостта на подобен опит, елиминиране на всяка форма на дискриминация и насърчаване равенството на всички обществени нива.

Следващият проект, чрез който ще разкрием Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства, ще предоставя услуги и дейности, насочени към оказване на подкрепа на децата от 0 до 7 години и техните семейства чрез интегрирано предоставяне на комплекс от услуги, превенция на рисковете и съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, като целят създаване на по-добра среда за отглеждане на децата. Предоставянето на комплекса от социални услуги ще се извършва и на мобилен принцип като центъра ще е в ЦДГ в с. Стефаново.

Други важни приоритети за нашата община са подобряване на инфраструктурата – устойчиво развитие на населените места, опазване на околната среда, стимулиране и развитие на конкурентоспособна съвременна икономика и селско стопанство.

Известно е, че МИГ-ът, който създадохме на територията на нашата община е един от първите, който бе одобрен по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони. Стратегията за местно развитие на сдружение “МИГ-Добричка” ще получи 2 милиона евро. Идеята на подхода ЛИДЕР е да се предоставят европейски средства на населението на една територия - в случая община Добричка. Задачата на живеещите и работещите на тази територия е да вложат тези пари по най-подходящия начин, по който решат, така че да се достигне ефект на съживяване, да се създадат по-добри условия за живеене и за работа. Управителният съвет на сдружение “МИГ-Добричка” ще обявява конкурси за проекти, които ще се финансират с отпуснатите 2 милиона евро. С проект може да кандидатстват всички организации и лица със седалище или с постоянен адрес на територията на “МИГ-Добричка”. Ще бъдат финансирани проекти, насочени към развитие на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, неземеделския бизнес и предоставянето на услуги. Предвидени са средства за модернизиране на земеделските стопанства, разнообразяване на неземеделски дейности, подкрепа на предприятия от хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, запазване на селското наследство. Очаква се в община Добричка да бъдат финансирани около 55 проекта.

Тези дни започват строително-монтажните работи по проект „Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия на с. Сливенци І етап”. Ще се извърши корекция на дерето и охранителния канал, за да се предотвратят рисковете от наводнения в с. Сливенци и околните села, като се повиши сигурността, безопасността и възможностите за устойчиво развитие на населението. Ще се предпазят от наводнения 33 000 кв. м площ, както и 30 имота, попадащи в застрашените територии.

През месец май кметствата на селата Победа и Карапелит спечелиха проекти по Националната кампания „За чиста околна среда - 2012 г." на тема „Обичам природата и аз участвам”, които ще се финансират чрез Министерство на околната среда и водите – ПУДООС. Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.” е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. По двата проекта се предвижда чрез доброволния труд на гражданите в населените места да се осъществи залесяване и зацветяване на почистените площи. Ще се създадат зони за отдих, изграждане на детска площадка и монтиране на съоръжения към нея в с. Победа, почистване и зацветяване около паметника в с. Карапелит и почистването на лесопарка. Така ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, затвърдяване на умения и желание за опазване на околната среда на живущите в селата.

 

- Пред старта сме на прибирането на реколтата. Какви са Вашите очаквания в тази посока по отношение на община Добричка?

- Община Добричка е един от най-големите производители на селскостопанска продукция у нас. Земеделието е най-важният дял от икономиката на общината ни, а основните култури, които се отглеждат са пшеница, слънчоглед, царевица, ечемик, рапица и още много други. Традициите в растениевъдството, прилаганата модерна агротехника и съхранените кадри на този етап дават и своите резултати. Тук средните добиви са едни от най-високите за страната при неполивни условия – над 450 кг средно от декар пшеница, 360 кг/ дка ечемик, над 220 кг/ дка слънчоглед и 500 кг/ дка царевица зърно. Няма да е пресилено ако се каже, че именно в нашата община инвестициите в модерна селскостопанска техника са близо 1/ 3 от общите инвестиции в тази посока за страната. Арендатори, частни земеделски стопани и кооперации отдавна са стигнали до категоричния извод, че инвестициите в модерна техника и използването на световно признати технологии са единствения път за оптимизиране на земеделието и то дава своите резултати. Надявам се и тази година реколтата да е добра, макар че имаше не съвсем благоприятни климатични условия. Заради сушата през земеделската 2011-2012 г. основно пострада рапицата. Сериозни са пораженията върху ечемика, има и поражения върху пшеницата. Очакванията за реколтата от пшеницата са за около 20 процента по-ниски добиви спрямо предната година. Според експертите, падналите през май валежи оказват благоприятно влияние върху развитието на някои култури.

 

- Какви са бъдещите Ви амбиции - към какво смятате да насочите своите и усилията на кметския екип.

- Желанието ни е хората да живеят по-спокойно, селата ни да са по-приветливи и да са по-добро и желано място за живеене.

 

Разговаря Мариела БОНЧЕВА

 

ИЗБОРИТЕ СВЪРШИХА, ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА

ОБЩИНА ДОБРИЧКА - С ОБНОВЕНИ И ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА БИЗНЕС И ЖИВЕЕНЕ СЕЛА

ВИНАГИ СЪМ СЕ ВОДИЛ ОТ ДЪЛГА СИ КЪМ ХОРАТА

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА - ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ИМЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ Й

ДОБРОТО И ПОЛЕЗНОТО НЕКА СЕ УМНОЖАВАТ СТОКРАТНО

 


Сходни връзки

НАЙ-ЦЕННОТО БОГАТСТВО СА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 1.97 секунди