изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-10-18 @ 17:55 EEST
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ    
Реклами

ЗАПОВЕД № РД-07-01-150/ 04.09.2017 г. 

            На основание чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл.103 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед № РД 46-158/30.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.35 от 02.05.2017 г. и публикувана във вестник „24 часа“, бр.122 от 09.05.2017г. и Заповед № РД46-96 от 28.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните и поради липса на подадени заявления по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ в срок до 01 юли 2017г.

Н АР Е ЖДА М:

1. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Добрич за стопанската 2017/2018 година за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, а именно:

3.1. са регистрирани като земеделски стопани;

3.2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /Отнася се отнася за управителите или за членове на управителните органи на юридическото лице - кандидат/

3.3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3.4. не се намират в ликвидация;

3.5. нямат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, или към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

3.6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

3.7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията по т.3.5 и 3.6.

3.8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост.

3.9 За собствениците на пасищни селскостопански животни - Справка от интегрираната информационна система на БАБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в обект по категории, издадена от официален ветеринарен лекар на община с дата на издаване след 04.09.2017г. – в оригинал или  заверено копие

Обстоятелствата по т.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.9 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.3.2, 3.7 и 3.8 – с декларация по образец.

4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със заповед № РД46-158/ 30.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните.

Размерът на депозита за участие в търга за отдаване под наем на пасища и мери е - 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО.

 

5. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, по банков път в срок и при условия, определени в проекта на договора.

6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №103, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 05.09.2017г. до 04.10.2017 г. включително.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №103, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 05.09.2017г. до 04.10.2017 г. включително.

8. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx – за земите, обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица,  на 06.10.2017г. от 10,30 ч.

10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

11. Тръжната комисия се състои от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.

12. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “ гр.Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

            Неразделна част от настоящата заповед е приложение – документи за участие в търга.

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич  за сведение и изпълнение.

ТОДОРКА МАКАРОВА-КИРЧЕВА

Директор ОД “Земеделие”

 

 

 


Сходни връзки

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.56 секунди