изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-19 @ 03:48 EET
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ В ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 Г.    
Новини ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ  В ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 Г.


 

Винетки

Съгласно промените в чл. 10 а от Закона за пътищата, които влязоха в сила от 01.01.2018 г., всички годишни винетни стикери за 2018 г. имат отпечатани полета, съдържащи месеците и дните. Служителите на ДСП отбелязват валидността на годишните стикери чрез перфоратор. За начална дата на валидност се отбелязва избраната от правоимащото/упълномощеното лице.  За удостоверяване на избора на лицето в заявлението-декларация е необходимо същото да декларира желанието си непосредствено преди секцията „декларирам“. Лицата, които са получили винетни стикери за 2017 г., следва дазнаят, че същите са валидни до 31.01.2018 г. и в техен интерес е новият винетен стикер да бъде валидизиран от 01.02.2018 г.

Промяна в ГМД-гарантиран минимален доход

С постановление на Министерски съвет № 305 от 19.12.2017 г. е определен нов месечен размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, считано от 01.01.2018 г. от 65 лв. на 75 лв. С ПМС № 316 от 20.12.2017 г. е определен нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 510 лв., считано от 01.01.2018 г.

Тези две промени водят до промяна и в размера на: месечните помощи, месечните добавки  за деца с увреждания, месечните средства, изплащани на основание Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, еднократната помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности,  месечните добавки за социална интеграция, както и възнагражденията на приемните семейства.

В резултат на промяна размера на ГМД се променя и размера на еднократната помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата, която се отпуска веднъж годишно - нейният размер до петкратния размер на ГМД. Досега размерът на помощта беше 325 лв., а от 01.01.2018 г. нейният размер е 375 лв.

Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

В Държавен вестник бр. 99 от 12.12.2017 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България, с който са регламентирани средномесечният доход за достъп до семейни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ и размерите на семейните помощи за 2018 г., влизащи в сила от 01.01.2018 г.

Еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година през 2018 г. ще се предоставят при средномесечен доход в размер на 450 лв.

-Различен е доходният критерий за преценка правото на подпомагане с месечни помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 от ЗСПД. Семействата със средномесечен доход на член от семейството до 400 лв. през 2018 г. ще получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 7 от ЗСПД в пълен размер – чл. 4а, ал. 2, т. 1. За семействата с доход между 400,01 лв. и 500 лв. включително, размерът на помощта е  80 на сто от пълния размер на помощта –чл. 4а, ал. 2, т. 2.

-Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете   чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2018г. за семейства със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък  или равен на 400 лв. за семейство с :

*едно дете е 40 лв.

*две деца е 90 лв.

*три деца е 135 лв.

*четири деца е 145 лв.,като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

-Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2018г. за семейства със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на дохода по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от ЗСПД-доход между 400,01 до 500 лв. включително е 80 на сто от пълния размер на помощта.

-Размерът на месечните помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал.2 от ЗСПД-месечна помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство  се определя и изплаща в размера, определен по реда на чл. 4а, ал.3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1 за семейство с едно дете - 40 лв. (тук не се взима доходът)

В размерите на останалите видове семейни помощи не са извършвани промени.

Промени в Закона за интеграция на хората с увреждане и Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждане.

- С постановление  №213 от 28 септември 2017 г. Министерски съвет приема промени в ППЗИХУ. Промените влизат в сила от 01.01.2018 г.

 С измененията и допълненията на Правилника се оптимизира процеса по отпускане на целеви помощи  и добавки за хората с увреждания и се намалява административната тежест за тях.

-Считано от 01.01.2018 г. лицата не следва да представят в ДСП удостоверения от общопрактикуващите лекари за  получаване на добавката за диетично хранене и лекарства.

-Обединяват се в едно заявленията-декларации за извършване на социална оценка, за отпускане на месечна добавка за социална интеграция и за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

-Обединяват се в едно заявленията-декларации за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на ПСПС и/или МИ и заявлението-декларация за отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на МИ-медицинско изделие, ПСПС-помощни средства и приспособления.

-Съкращава се като цяло процедурата за отпускане на добавки за социална интеграция, като преди се подаваха два вида заявление - веднъж за изготвяне на социална оценка и втори път заявление за получаване на добавка за социална интеграция. Съкращават се сроковете за социалните работници, срокът в който трябва да изготвят социален доклад от 30 дни досега, на 20 дни.

Месечните добавки за социална интеграция, съобразно промяната на ГМД се изменя по следния начин:

-по чл. 25 от ППЗИХУ-за транспортни услуги от 9,75 на 11,25 лв.

-по чл. 26 от ППЗИХУ- за ползване на информационни и телекомуникационни услуги от 13 на 15 лв.

-по чл. 27 от ППЗИХУ- за обучение от 13 на 15 лв.

-по чл. 28 от ППЗИХУ – при извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги- до трикратния размер на ГМД от 195 лв. на 225 лв.

-по чл. 29 от ППЗИХУ –за диетично хранене и лекарствени продукти от 9,75 лв. на 11,25 лв.

-по чл. 30 от ППЗИХУ – за достъпна информация от 9,75 лв. на 11,25 лв.

ИЗВОДИ И КОНСТАТАЦИИ ОТ НАПРАВЕНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 г.

Членовете на ЗМО при своите посещения имаха възможност да разговарят с потребителите и персонала и сa направени следните констатации:

-                      Наблюдава се увеличен интерес към услугата ЦСРИ , в резултат на което тези СУ работят често над капацитета си. Ползвателите на тези социалните услуги изразиха мнение, че се чувстват добре, тъй като са в среда на хора със сходни проблеми и посещават услугите с желание;

-           Отново служителите на всички СУ споделиха, че  средствата са недостатъчни за реализация на различни дейности и мерки за социално включване на потребителите, както и липсата на специализиран на персонал – например логопеди, рехабилитатори, медицински сестри поради ниското заплащане. В ЦНСТДМСУ споделиха че доста често при ползване на платен годишен отпуск  или отпуск по болест от служител, на смяна има само един специалист, което затруднява работата и не позволява да се работи пълноценно.

-                      Наблюдава се тенденция към значително увеличаване на броя на лицата, които желаят да ползват социални услуги за възрастни хора, което е в резултат на ограничените възможности за ползване на алтернативни социални услуги в семейна среда от възрастни и самотноживеещи хора. В резултат от реализираните дейности за подкрепа и предприетите мерки за социално включване на потребителите от Домовете за стари хора, е постигнато добро ниво на удовлетвореност от грижите за тях.

-                      В ДЦВУ беше направено предложение от работещите да има възрастова граница на потребителите – например от 18 до 45, от 46 до 65 и т.н.

-                      Посетените от членовете на основния екип на ЗМО предлагани услуги за деца/лица отговарят на стандартите и критериите за достъпност, добре поддържана битова и околна среда наличия на помещения за социални контакти, за хранене, спални помещения, бани и тоалетни. ЦНСТДМБУ 1 и 2 имат нужда  от основен ремонт на ВиК инсталацията, както  и на котела за отопление. В преходното жилище хигиената  беше на ниско ниво.

-                      В ДЦВУ като една добра нова практика е открит нов кабинет по ерготерапия. Тук беше направено предложение от работещите да има възрастова граница на потребителите – например от 18 до 45, от 46 до 65 и т.н.

-                      Друга добра практика е училището за родители в ЦОП към БЧК.

-                      Липсват услуги, насочени към преодоляване на социалната изолация на лица, които  не са в състояние да напускат домовете си.

-                      Лицата с психични заболявания и сетивни увреждания често остават извън рамките на предлаганите в областта услуги.

-                      Липсват специализирани услуги за деца с девиантно поведение, а статистиката сочи , че те се увеличават през последните години.

-                      Липсва Кризисен център за настаняване на деца/лица жертви на насилие и трафик , както и звено „Майка и бебе“.

 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Добрич

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 1.64 секунди