изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-08-17 @ 04:15 EEST
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ    
Реклами О Б Я В Я В А

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ

Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel[email protected]yahoo.com

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ

                                        О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 11.06.2018 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 013107 по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Безмер  с  площ от 0.568 дка (Петстотин шестдесет и осем  квадратни метра) с начална тръжна цена  773.00 (Седемстотин седемдесет и три  лева).

2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 013108  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Безмер с площ от 0.541 дка (Петстотин четиридесет и един  квадратни метра) с начална тръжна цена  736.00 (Седемстотин тридесет и шест  лева).

3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – нива ПИ 040053 по КВС на с.Безмер  площ на имота 4.620 дка (Четири хиляди шестстотин и двадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  6 324.00 (Шест хиляди триста двадесет и четири лева).

4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – нива ПИ 040055 по КВС на с.Безмер  площ на имота 3.316 дка (Три хиляди триста и шестнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 539.00 (Четири  хиляди петстотин тридесет и девет  лева).

5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – нива ПИ 040056 по КВС на с.Безмер  площ на имота 3.490 дка (Три хиляди четиристотин и деветдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  4 777.00 (Четири  хиляди седемстотин седемдесет и седем  лева) .

6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.49.217 по КК и КР на гр.Тервел с площ 3.006 дка (Три хиляди и шест квадратни метра) по НТП: За друг вид застрояване с начална тръжна цена 10 547.00 (Десет хиляди петстотин четиридесет и седем лева).

7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.68.7 по КК и КР на гр.Тервел с площ 1.355 дка (Хиляда триста петдесет и пет  квадратни метра) по НТП: За друг вид нива с начална тръжна цена 2080.00(Две хиляди и осемдесет лева).

8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.68.22 по КК и КР на гр.Тервел с площ 5.602 дка (Пет хиляди шестстотин и два квадратни метра) по НТП: За друг вид нива с начална тръжна цена 8 662.00 (Осем хиляди шестстотин шестдесет и два лева).

9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.68.30 по КК и КР на гр.Тервел с площ 2.805 дка (Две хиляди осемстотин и пет  квадратни метра)  по НТП: За друг вид нива с начална тръжна цена 4 270.00 (Четири  хиляди двеста и седемдесет лева).

10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.68.105 по КК и КР на гр.Тервел с площ 0.717 дка (Седемстотин и седемнадесет  квадратни метра)  по НТП: За друг вид застрояване с начална тръжна цена 1101.00(Хиляда сто и един лева ).

11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 043712 по КВС на с.Мали Извор с площ 1.180 дка (Хиляда сто и осемдесет  квадратни метра) по НТП: Нива с начална тръжна цена 1 596.00 (Хиляда петстотин деветдесет и шест лева).

            12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 037031 по КВС на с.Жегларци с площ 1.700 дка (Хиляда и седемстотин  квадратни метра)  по НТП: Друг жилищен терен с начална тръжна цена 2 459.00 (Две хиляди четиристотин петдесет и девет лева ).

13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 037021 по КВС на с.Жегларци с площ 1.400 дка (Хиляда и четиристотин квадратни метра) по НТП: Друг жилищен терен с начална тръжна цена 2025.00 (Две хиляди двадесет и пет лева).

14. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 000156 по КВС на с.Божан с площ 3.569 дка (Три хиляди петстотин шестдесет и девет  квадратни метра)  по НТП: Друга селскостопанска територия с  начална тръжна цена 6 283.00 (Шест  хиляди двеста осемдесет и три лева).

            15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.501.2048 по КК и КР на гр.Тервел с площ 1.150 дка (Хиляда сто и петдесет   квадратни метра) с  начална тръжна цена 7 151.00 (Седем хиляди сто петдесет и един лева).

16. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ № 034027 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Зърнево с площ от 0.735 дка (Седемстотин тридесет и пет квадратни метра) с  начална тръжна цена 1 007.00 (Хиляда и седем  лева).

17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване  ПИ № 034036  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Зърнево с площ от 0.500 дка (Петстотин квадратни метра) с  начална тръжна цена 685.00 (Шестстотин осемдесет и пет лева).

18. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 034037  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Зърнево  с  площ от 0.500 дка (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена  685.00 (Шестстотин осемдесет и пет лева).

19 Да се продаде чрез търг с явно наддаване  ПИ № 034038  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Зърнево  с  площ от 0.500 дка (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена  685.00 (Шестстотин осемдесет и пет лева).

20. Да се продаде чрез търг с явно наддаване  ПИ № 034039  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Зърнево  с  площ от 0.500 дка (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена  685.00 (Шестстотин осемдесет и пет лева).

21. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 016079  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Главанци с площ от 0.558 дка (Петстотин петдесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 705.00 (Седемстотин и пет  лева).

22. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 016080  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Главанци с площ от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 630.00 (Шестстотин и тридесет  лева).

23. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ № 016117 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Главанци с площ от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 630.00 (Шестстотин и тридесет  лева).

24. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ № 016118  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Главанци с площ от 0.377 дка (Триста седемдесет и седем  квадратни метра) с начална тръжна цена 477.00 (Четиристотин седемдесет и седем лева).

25. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 025079 по КВС на с.Ангеларий с площ 1.300 дка (Хиляда и триста квадратни метра) по НТП: Друг жилищен терен с начална тръжна цена 1 822.00 (Хиляда осемстотин двадесет и два  лева).

26. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот № 017016 по КВС на с.Проф.Златарски с площ 7.649дка (Седем декара шестстотин четиридесет и девет квадратни метра)  по НТП: Нива; категория на земята: Седма с начална тръжна цена  6 688.00 (Шест хиляди шестстотин осемдесет и осем лева).

                       ІІ.  Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 17.00 часа на 08.06.2018 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            ІІI. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  14.05.2018 г. до 16.00 ч. на  08.06.2018 г. от стая № 109 в Община Тервел.

            IV.Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на  08.06.2018 г. в деловодството на Община Тервел.

            V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 08.06.2018 г.,след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

 

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.12 секунди