изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-10-17 @ 19:02 EEST
РЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7.03.2018    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7.03.2018Повишаването на заетостта на жените

е сред приоритетите в Плана

за насърчаване на равнопоставеността

 на половете за 2018 г.

 

Правителството прие Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. Документът включва мерки за повишаване на заетостта сред дамите и за намаляване на разликите в заплащането между половете. По данни на Евростат през 2016 г., средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете е 72%, а при жените - 61%. Сред приоритетните области в плана са и борбата с насилието, основано на пола, насърчаването на равенството между гюловете в процесите на вземане на решения.

Предвидени са и мерки за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. Акцент в плана са дейностите за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца.

Предвиждат се и национални кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото спрямо насилието, основано на пола, както и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него.

 

Правителството одобри идейните проекти на българските лични документи, поколение 2019 г.

 

В закона за българските лични документи (ЗБЛД) беше предвидено изискването от 1 януари 2019 г. електронният носител на информация (ЕНИ) да се въведе и в други български лични документи (БЛД) от двата типа – „паспорт“ и „карта“. Освен това, ЗБЛД разшири информацията, която следва да се записва в ЕНИ. Новите изисквания към БЛД наложиха изменение на идейните им проекти, обхващащи както материалите, необходими за изработката и защитата им, така и изменение на някои реквизити и тяхното разположение в съответния документ.

Работна група от експерти с професионален опит в създаване, изпитване, използване и оценяване нивото на сигурност на БЛД, извърши анализ на ефективността на съществуващите защитни характеристики в сега действащите образци на БЛД, изучен беше опитът и добрите практики на европейски страни с цел подобряване сигурността на БЛД. Като резултат от това бяха избрани високозащитени материали за производството на БЛД и на защитните елементи в тях. Темата за културно-историческото наследство на Република България в БЛД бе запазена, като се обогати с обекти от световно, национално и регионално значение, и се модернизира с нови графични, защитни техники на пресъздаване.

Българските лични документи тип „паспорт“ и тип „карта“, определени в ЗБЛД, ще съдържат безконтактен ЕНИ и антена, отговарящи на изискванията на ICAO Doc 9303 за запис на биометрични и персонални данни на притежателя на документа, запис на удостоверение за електронна идентичност, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, както и за запис на удостоверение за квалифициран електронен подпис.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Професионална гимназия по земеделие в гр. Търговище става общинска собственост. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

Правителството обяви имот, управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, от публична държавна собственост за частна държавна собственост. Теренът, намиращ се в с. Чепинци, Столична община, район „Нови Искър“, е с площ 23 589 кв. м. и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. В него няма обекти на железопътната инфраструктура.

Община Варна получава безвъзмездно държавни имоти. Te се намират в гр. Варна, ул. \"Струга\" № 111 и представляват три сгради с обща площ от 574 кв. м. Необходими са на общината във връзка с реализирането на обществено значимия проект на местната власт за изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвие“ до ул. „Девня“. Предоставянето на имотите ще спомогне за задоволяване на обществени потребности и осъществяване на дейности от местно значение.

Министерството на правосъдието получи имот за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Имотът се намира в гр. Лом, площад „Свобода“ № 8, и представлява помещение с площ 21.08 кв. м, разположено на третия етаж в триетажна масивна сграда. То ще се използва за нуждите на пробационна служба.

 

Одобрени са резултатите от заседанието на ЕКОФИН

 

Правителството одобри доклада на министъра на финансите с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 20 февруари 2018 г. в Брюксел, Белгия. Министърът на финансите Владислав Горанов председателства заседанието.

По време на заседанието финансовите министри обмениха мнения по препоръките на експертната група на високо равнище по въпросите на устойчивите финанси в ЕС. В рамките на дневния ред Съветът прие Препоръка за освобождаване на Европейската комисия от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г., както и заключенията на Съвета относно насоките за бюджета на ЕС за 2019 г. На база постигнатото съгласие за номинация от страна на Еврогрупата, Съвет ЕКОФИН прие Препоръка за назначаването на следващия заместник-председател на Европейската централна банка.

Европейската комисия представи пред финансовите министри пакет от предложения относно обществените поръчки и стратегическите инвестиции

 

 

Правителството одобри изменения

в Гражданския процесуален кодекс

 

Правителството прие изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, с който се създава уредба за признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения за издръжка на деца и други членове на семейството. Така в ГПК се създава част осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на международни договори“ с глава шестдесета „Признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения при действието на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството“ (Хагска конвенция от 2007 г., в сила за България от 1 август 2014 г.).

Целта на конвенцията е да бъде осигурено ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството в случаите, когато задължението за издръжка е възникнало в една държава, при прилагането на нейното право от съответната юрисдикция, а изпълнението трябва да се осъществи в друга държава.

Новата уредба на глава шестдесета на ГПК дава регламент на компетентния съд и на производството по признаване и допускане на изпълнението на съдебни решения и споразумения за издръжка, постановени в друга държава страна по конвенцията, както и компетентният орган в производството по издаване на изпълнителен лист. Молбата за признаване и допускане на изпълнението се подава пред съответния окръжен съд. С цел ускоряване на производството е определен компетентния съд, пред който се подава молбата за издаване на изпълнителен лист - това е съдът, който допуска изпълнението на съдебното решение.

 

 

Правителството прие промени на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по програми, съфинансирани от ЕС

 

Целта на приетите промени в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС е да бъде облекчена административната тежест при администрирането на нередности.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз се постига синхронизация на процедурата за администриране на нередности по наредбата с тази по Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По този начин ще бъде улеснен процесът по докладването на нередности и по поддържането на регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности. Уеднаквяват се и правилата, по които се съставят националните идентификационни номера за нередностите за програмите от програмен период 2014-2020 г. Въвежда се правно основание за приключване на нередностите, в случаите когато са изчерпани всички възможности за принудително събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, представляващи суми на нередните разходи по съответните нередности.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

Приет е Правилник за устройството

и функциите на Националния инспекторат по образование

 

Правителството прие Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и реда за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията.

Управлението на качеството на образованието е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, формулирането на оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение, ще се установява чрез инспектиране. Инспектирането като процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование ще се извършва от Националния инспекторат по образованието.

НИО ще предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет анализ за качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища за определен период. Когато в процеса на инспектиране се установят нарушения на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, НИО ще уведомява съответното регионално управление на образованието за оказване на методическа подкрепа и за предприемане на мерки за подобряване на резултатите.

НИО ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет, а директорът му - второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МОН.

 

Правителството одобри позиции на България за предстоящите Съвети на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“. Министрите на правосъдието на ЕС ще обсъждат приемането на акт за борбата с измамата и подправянето на безналични средства за плащане. За ефективно противодействие на престъпленията свързани с безналичните средства за плащане, България подкрепя постигането на съгласие между държавите членки по проекта на Директивата на Европейския парламент и на Съвета по тази тема.

Проектът е един от основните въпроси предложени от Българското председателство, които ще бъдат обсъдени по време на неформалния съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 8 и 9 март 2018 г. в Брюксел.

Държавата ни изразява увереност, че въвеждането на минимални стандарти на европейско равнище по отношение на борбата с измамата и подправянето на безналични средства ще способстват за създаването на единна, технологично неутрална наказателноправна рамка за ефективно противодействие и превенция на този вид престъпления и ще укрепи цифровия единен пазар.

България би искала да се ускори и представянето от ЕК на новото законодателно предложение относно трансграничния достъп до електронни доказателства. В него специално внимание следва да се отдели на мерките, целящи установяването на правна рамка, позволяваща на компетентните национални органи директно да поискат или да задължат доставчик на услуги в друга държава членка да разкрие електронни доказателства, обработени в ЕС, въз основа на определени условия и гаранции. В рамките на предстоящото заседание е предвидено и ЕК да представи информация по темата за борбата с речта на омразата онлайн.

Министрите на вътрешните работи ще обсъдят взаимна съвместимост на информационните системи на ЕС, миграцията, сътрудничество със Западните Балкани в областта на вътрешната сигурност и борбата с тероризма. Ще бъде разглеждана и темата за сътрудничеството между мисиите и операциите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и прилагането на Директива за използване на резервационни данни на пътниците.

Одобрена беше и позицията ни за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност. То ще се проведе на 12 март 2018 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация ще бъде министърът на икономиката Емил Караниколов.

Съветът ще проведе дискусия за Европейския семестър 2018 г. в аспекта цифровизация на икономиката на Европейския съюз. Електронните комуникации, трансграничното предоставяне на услуги, авторските права, електронната неприкосновеност, киберсигурността са част от въпросите, които предстои да бъдат решавани. В рамките на Съвета министрите ще обсъдят проекта на заключения относно Стратегията за индустриалната политика на Европейския съюз за конкурентоспособност, растеж и иновации. По време на заседанието ще бъдат обсъдени и перспективите пред Единния пазар за визиите на държавите членки относно неговото по-нататъшно развитие.

 

България отпуска 15 000 евро за фонд, който опазва историческото наследство на Аушвиц и Биркенау

 

Правителството одобри отпускането на 15 000 евро на полската фондация „Аушвиц-Биркенау“, чиято цел е да опазва историческото наследство от някогашните концентрационни лагери Аушвиц и Биркенау в Полша. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на МВнР за 2018 г.

Тази година България отбелязва 75-ата годишнина от спасяването на българските евреи. Борбата с днешните прояви на ксенофобия и антисемитизъм е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

С подкрепата си към Фондацията страната ни ще се присъедини към 37 други държави, сред които Германия, Полша, Франция, Австрия, Обединеното кралство, Швейцария, Италия, Белгия, Чехия, Финландия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Кипър, Естония, Гърция, Ирландия, Лихтенща

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.45 секунди