изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-09-25 @ 15:41 EEST
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/


Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2018 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2018 година.
Общо 125 мерки са със срок на изпълнение до края на месец юни, като от тях са изпълнени 92 мерки. Неизпълнените мерки са 33, което представлява 26,4 % неизпълнение. В края на месец март процентът неизпълнени мерки беше 40,9 %. От неизпълнените мерки 10 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Трябва да се отчете положителното развитие и при въвеждането в националното законодателство на директивите в областта на Вътрешния пазар, които са включени в т.нар. Информационно табло. При последното отчитане на Информационното табло (към края на месец май 2018 г.) невъведените директиви бяха 4 от 1030 или 0.4 % дефицит. За сравнение при предходното отчитане към края на месец ноември 2017 г. дефицитът за страната ни беше 1.3 % (14 директиви от общо 1038).
С цел навременното изпълнение на неизпълнените към края на месец юни мерки, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, подобряване на резултатите на България при въвеждането на директивите на ЕС и недопускане стартирането на нови процедури за нарушения срещу България, е необходимо систематичните действия на министерствата и ведомствата да продължат.

В периода 2014-2017 г. в България са спестени над 5 000 GWh енергия


В периода 2014-2017 г. в България са спестени 5 056,3 GWh енергия, с което са изпълнени 60,7% от националната цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е посочено в годишния отчет за изпълнение на Националния план за действие по енергийна ефективност през 2017 г., одобрен от правителството на днешното му заседание.
Постигнатите енергийни спестявания са резултат от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори. По този начин се допринася пряко за повишаване конкурентоспособността на икономиката и се стимулират икономическия растеж и създаването на нови работни места.
Постигнатите енергийни спестявания намаляват търсенето на конвенционални горива от внос. В отчета е посочено още, че много от мерките, заложени в Националния план за действие по енергийна ефективност, могат да бъдат оценени едва след края на неговото действие. Очаква се реалният ефект от изпълнението на плана да бъде по-висок от отчетения до момента.


Одобрен е годишният отчет за изпълнение на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“


Правителството одобри Отчет за изпълнението на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2017 г. Планът е разработен в съответствие с препоръките на приетия от Европейската комисия План за действие „Предприемачество 2020 - Възраждане на предприемаческия дух в Европа“ със списък от конкретни 32 мерки. До момента са изпълнени 22 мерки, като 12 препоръки са в процес на изпълнение.
С голям напредък през 2017 г, отново е отчетено изпълнението на препоръките в сферата на „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“. Чрез тяхната реализация, страната ни изпълнява една от основните препоръки на ЕК към страните-членки, а имено основното умение „предприемачество“ следва да бъде застъпено в учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование. Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, общообразователният учебен предмет „Технологии и предприемачество“ започна да се въвежда поетапно в образователната ни система от учебната 2016/2017 г.
В сферата на „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“ също е отчетено напредък през 2017 г. Той е реализиран най-вече благодарение на оперативните програми (ОП РЧР, ОПИК и ПРСР 2014 - 2020) и чрез усилията на отговорните институции за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса.

Одобрен е годишният план за изпълнение на стратегията за борба срещу употребата на допинг в спорта

Правителството одобри План за действие за периода 2018 - 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.). Предвидените в документа дейности съответстват на двете основни цели на стратегията -  превенция на употребата на допинг в спорта за високи постижения и в спорта през свободното време и ограничаване на разпространението на допинг чрез нормативни и регулативни мерки.
В Плана са заложени дейности по шест оперативни цели: правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинг; по- висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг; регулиране на дейността на лицата, занимаващи се с възстановяване на спортистите в спорните организации; регулиране на дейността на фитнес-центровете в страната; контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване; и научно¬изследователска дейност.


Правителството прие доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.


Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2016 г. Той съдържа информация за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси и цели да насочи вниманието към ефективността на провежданата природозащитна политика.
Документът включва основни екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Обхванат е комплекса от връзки между източници и фактори на въздействие върху околната среда - емисии във въздуха, водите и почвите, отпадъци, шумово въздействие, йонизираща радиация; състояние на околната среда; въздействие върху екосистемите и мерки за опазване на околната среда.
В доклада се отбелязва, че емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,0 тона СО2- еквивалент през 1988 г. до 8,3 тона СО2-екивалент през 2016 г. По този показател България се доближава до средния за ЕС. През 2016 г. наличните възобновими пресни водни ресурси са с около 0.8% повече спрямо средномногогодишната норма. За периода 2004-2016 г. площта на защитените територии в България се е увеличила, като през 2016 г. броят на защитените територии в България е 1 013 с обща площ 584 501.2 хектара. През последните години се налага и тенденция за увеличаване на общата площ на горските територии, като към края на 2016 г. те са 4 230 825 хектара, което е над 38% от територията на страната, с 5,4% повече спрямо 1960 г.
Пълният текст на Доклада е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg.


Въвеждат се общи критерии при представянето на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори

Правителството одобри въвеждането на общи критерии за администрацията при представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори. Целта е проектните предложения на различните институции, за които се търси външно финансиране, да бъдат оформени по еднакъв начин във вид, който да даде възможност за бързо възприемане на представената информация. По този начин потенциалният инвеститор ще може да открои проекта, който му е направил най-трайно впечатление.
Предлага се примерен формат за представяне на проектни предложения, с което ще се улесни изготвянето на презентационни материали от държавната и общинските администрации. Изготвен е и образец на заявление за представяне на инвестиционен проект с цел намиране на инвеститор. Той ще се представя от министъра на икономиката, от дружества или неправителствени организации, които търсят финансиране за проектните си предложения. Образецът на заявление ще бъде публикуван на интернет сайта на Министерството на икономиката.

Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца в гр. Враца


С Постановление на Министерския съвет се закрива Домът за медико-социални грижи за деца в гр. Враца. Закриването на дома е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и с Актуализирания план към нея.
Провежданата активна политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в ДМСГД-Враца и съответно отпадна необходимостта от съществуването на дома. При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в дома са отглеждани 89 деца, а в края 2017 г. за отглеждане са останали само 3 деца. През настоящата година са предприети мерки за осигуряване на семейна среда на тези 3 деца и те са изведени. Към 01.04.2018 г. в ДМСГД - Враца няма настанени деца, като в съответствие с националната политика не се очаква да бъдат настанявани деца за отглеждане.
Със закриването на дома в област Враца ще бъде ограничено предлагането на институционална грижа за деца в ДМСГД, което е и една от целите на националната стратегия. За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги.

Над 163 000 лв. се предоставят за стипендии на ученици от училищата по изкуства


Правителството одобри разходи в размер на 163 050 лв. по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година.
Средствата са предназначени за изплащане на стипендии и за еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата към Министерството на културата, както и на ученици от общинските училища, придобили право на стипендия, съгласно Програмата.
Отпуснатата сума е в рамките на разчетените за тази дейност средства в централния бюджет за 2018 г.

Правителството се разпореди с имоти

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда“ и Дневен център за деца с увреждания „Слънце“ в град Петрич ще бъдат преместени в сграда с повече място за обособяване на занимални, рехабилитационни и медицински кабинети, дворно пространство за отдих и дейности на открито. За целта Министерският съвет прехвърля на Община Петрич собствеността върху терен с площ 7372 кв. м и петте сгради в него. С решението общината ще може да извърши ремонт на имота частна държавна собственост, намиращ се на ул. „Капитан Никола Парапанов“ № 34-а в града.
Съгласно друго правителствено Решение, сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „АСОЦИАЦИЯ ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА“ ще ползва безвъзмездно част от имот - частна държавна собственост, на ул. „Кавала“ в гр. Варна за изпълнение на многопрофилни социални услуги. В двата самостоятелни обекта с площ 171 кв. м и 179 кв. м сдружението ще предоставя безплатни социални услуги за самотни, възрастни жени с увреждания, живеещи в социален риск, чрез Център за социална рехабилитация и интеграция, и ще обособи център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър. Вторият център ще бъде самостоятелно здравно-социално заведение, оборудвано специализирано за деца от 3 до 12 годишна възраст, съобразно степента на увреждане.
Министерският съвет даде съгласие „Български пощи“ ЕАД да продадат два недвижими имота в Търговище с обща площ 129 кв. м. Дружеството ще предложи за продажба и апартамент в Попово с площ 58 кв. м. Продажбата на неоперативни активи е продължение на политиката за намаляване на разходите и увеличаване на приходите.
Кабинетът обяви за частна държавна собственост 14 имота на ДП „Ръководство на въздушното движение“ и даде съгласие сградите да бъдат премахнати за сметка на предприятието. Сградите са с отпадналата необходимост и поради дългия период на неизползване конструкцията им е компрометирана.
Други четири имота, предоставени за управление на Министерство на отбраната, също се обявяват за частна държавна собственост. Имотите се намират в град Хасково на ул. „Георги Сава Раковски“ и на ул. „Дунав“. След смяната на статута им, ще има възможност да се извършват разпоредителни дейности – продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост.
Професионалната гимназия по селско стопанство „Г. М. Димитров“ в град Дунавци става собственост на община Видин. Досега учебното заведение се управляваше от Министерството на земеделието, храните и горите. С решение на кабинета статутът на имота, в който се намира гимназията се променя от публична на частна държавна собственост и се прехвърля безвъзмездно на общината. Общинският бюджет разполага с необходимия финансов ресурс за поддържането на имота в добро състояние и няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

Правителството утвърди спогодбата за трудовата миграция с Молдова


Правителството утвърди подписаната през юни Спогодба за регулиране на трудовата миграция между България и Молдова. Документът ще се прилага за граждани на двете страни, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила.
Със Спогодбата се регламентира наемането без отделно разрешение за работа на молдовски работници в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.
Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

Одобрени са резултатите от три заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от три заседания на Съвета на ЕС, проведени през месец юни в Люксембург.
В рамките на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство се проведе обмен на мнения по представения от Европейската комисия законодателен пакет за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. С предложенията на Комисията се въвежда нов модел на прилагане, с който държавите-членки ще имат повече гъвкавост по отношение на това как да използват своите средства и ще могат да адаптират програмите си спрямо своите национални особености. Заедно с това новата ОСП ще насочи по-добре помощта към малките и средни фермери, улеснявайки по този начин обновяването на поколенията и ще се опита да насърчи по-голямото използване на знанията и иновациите. Министрите приветстваха различни елементи от предложенията, но изказаха притеснения относно съкращенията, предложени от Комисията, на бюджета за ОСП като цяло и бюджета за развитие на селските райони в частност, като бяха скептични и по отношение на капацитета на новата ОСП да донесе истинско опростяване за националните власти и фермерите.
На заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика бе постигнат общ подход по три законодателни досиета: предложението за преразглеждане на Регламентите относно координацията на системите за социална сигурност, проекта за Директива за прозрачни и предвидими условия на труд и проекта за Директива относно равновесието между професионалния и личния живот. Приети бяха три Заключения, които се отнасят до бъдещето на труда, свободното движение на работници и интегрираните политики за ранно детско развитие.
Политически дебат по предложението за Директива относно качеството на питейните води беше проведен по време на заседанието на Съвета на ЕС по околна среда. Предмет на обсъждане беше и проектът за Регламент по установяването на емисионни стандарти за нови леки и лекотоварни моторни превозни средства. Съветът прие Заключения по изпълнението на Плана за действие на ЕС за кръговата икономика за постигане на устойчиво развитие чрез оптимално използване на продуктите, материалите и ресурсите.

Определен е концесионер на морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“

Определен е концесионер на морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“, община Царево, област Бургас. След проведен конкурс, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Л- Петрол Инвестмънт“ ООД.
Концесионерът се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия от 10 г. цена за 1 бр. чадър в размер до 5 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 5 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.
Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 2,7 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно плащане за първата година от срока на концесията е в размер на 39 884,24 лв. с ДДС.
Правителството одобри също така допълнително споразумение с концесионера на морски плаж „Ривиера“, община Варна, с което срокът на концесията се удължава до края на настоящата година. Целта е да се избегне морският плаж да остане неохраняем по средата на летния сезон и за неопределено време. Допълнителното концесионно възнаграждение за 2018 г., което ще бъде заплатено, е в размер на 210 226 лв. с ДДС.

Правителството одобри отчета на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз


Министерският съвет прие отчета на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.).
В отчета на Програмата е предоставена информация относно изпълнението на заложените приоритетни теми и досиета и степента на реализиране на целите, които страната ни си постави по тях във всеки от форматите на Съвета на Европейския съюз.
По време на Председателството в България бяха проведени 284 събития, в т.ч. 12 неформални Съвета на министрите и 5 събития във формат Парламентарно измерение, на които взеха участие повече от 36 000 делегати, повече от 4 700 журналисти, и близо 150 доброволци. На министерско ниво се проведоха 11 конференции и събития.
В Брюксел и Люксембург бяха проведени 48 заседания на Съвета на ЕС; 30 заседания на КОРЕПЕР 1; 32 заседания на КОРЕПЕР 2 и 12 заседания на КОРЕПЕР 2 - по чл. 50. Беше проведено и едно събитие от парламентарното измерение на Председателството. Българските представители председателстваха 1 524 заседания на работни групи (в т.ч. 27 проведени триалога в Съвета). Бяха проведени 163 триалога (103 в рамките на КОРЕПЕР 1 и 60 в рамките на КОРЕПЕР 2).
Броят на финализираните досиета чрез постигане на политическо съгласие между Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент, на постигнатите общи подходи, на приетите Препоръки, Заключения на Съвета на ЕС и на Председателството поставя Българското председателство сред най-успешните председателства на Съвета на ЕС, по време на което българските представители работиха за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите-членки и изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз.

Регламентира се създаването на списъци със защитени професии и такива с очакван недостиг за пазара на труда

Създаването на списъци със защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда се регламентира с промени в Закона за професионалното образование и обучение, одобрени от правителството. В закона са определени и функциите на министерства и на организациите на работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
С промените са разписани и изисквания по отношение на регистрацията и включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа. Определени са условията за подготовка на учители и наставници в дуалната система на обучение. В съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса се предвижда актуализиране на учебните планове и програми най-малко на пет години. Разширява се обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа, със средни училища с професионални паралелки.
Очакваните резултати от прилагането на новите разпоредби са свързани с осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, периодично актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите на производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенция на ранното напускане на училище.
С промените се предлагат и изменения в Кодекса на труда и в Закона за здравното осигуряване, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба и които предвиждат учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.

Регламентира се проследяването на несамоходните плавателни съдове в българския участък
на река Дунав


Правителството одобри промени в Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с ПМС 329/ 2007 г.
Чрез промените се регламентира проследяването на несамоходните плавателни съдове в българския участък на река Дунав, с което се цели ефективно управление на корабния трафик по реката и осигуряване на безопасни условия за корабоплаване. Това ще доведе до намаляване рисковете от възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване и засядане на кораби в критичните участъци във вътрешните водни пътища на България и до улесняване извършването на контрола върху опазването на речната среда при корабоплаване.
С измененията в Наредбата се оптимизира функционирането на бреговите центрове за управление на трафика по река Дунав, както и ефективното ползване на ресурсите, необходими за предоставяне на речните информационни услуги в българския участък на река Дунав. Целта е да се опростят и улеснят връзките кораб-бряг и да се постигне оптимално използване на човешките и техническите ресурси и новите технологични решения при предоставянето на речните информационни услуги.
Прецизират се и някои от текстовете на наредбата в съответствие с натрупания практически опит при прилагането й и с оглед избягването на неясноти при правоприлагането.

Правителството прие промени, свързани с отпадането на изискванията за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние

Правителството прие Постановление за изменение на нормативните актове на Министерския съвет, в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
Приетите промени касаят отпадането на изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние /съответно актуално удостоверение/ при вписване в Търговския регистър, както и копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ. Информацията за това е публично достъпна и ДАМТН може да се снабди с нея, без да задължава бизнеса да предоставя официални документи от Агенцията по вписванията. Отпада изискването за представяне и на копия от трудови договори при кандидатстване за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, както и удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност. Законовото изискване за наличие на персонал, притежаван от кандидатите, ще се проверява от ДАМТН служебно, чрез извършване на Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори от НАП.
Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба са намаляване на броя на изискваните документи, облекчаване на процедурата по предоставяне на услугата, както и намаляване на финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на горецитираните документи.
 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.23 секунди