изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-09-26 @ 08:34 EEST
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ВТОРА ЧАСТ/    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ВТОРА ЧАСТ/


Кабинетът прие изменения на нормативни актове в управлението на отпадъците

Правителството прие изменения в нормативни актове в областта на управлението на отпадъците. Промените целят оптимизиране на резерва от рециклируеми количества отпадъци, както и подобряване на ефективността на системите за управление в контекста на новоприетия законодателен пакет „Отпадъци“ във връзка с кръговата икономика, с който се поставят нови високи цели за рециклиране.
С промени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки се увеличава реално обхванатото население в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и се увеличава броят на разположените съдове за населени места с под 50 000 жители средно с 15%, от 50 000 до 100 000 жители - 9% и над 100 000 жители - с около 7%. За да се повиши ресурсната ефективност, се дава приоритет на определени методи на рециклиране.
С цел екологосъобразното управление на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 т (М2, МЗ, N2 и N3), с Наредбата за ИУМПС се въвежда разширена отговорност на производителя за тези допълнителни категории. Поставят се високи цели: за оползотворяване 96% и за рециклиране 94% . Така се осигурява по-голямо количество рециклируеми суровини и тяхната преработка в страната. Очакваният резултат от промените е предотвратяване изхвърлянето на опасни вещества, нерегламентирано горене и третиране на компоненти и части от ИУМПС от тези категории над 3,5т., което е свързано с особено висок риск за здравето и околната среда и противоречи на принципите за кръгова икономика.
Промените в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса утвърждават политиката на МОСВ за стимулиране на употребата на автомобили с по-ниски нива на замърсяване, отделящи по-малко вредни емисии в атмосферата. Намалява се размерът на продуктовата такса за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене с 10% и се запазва досегашният размер на таксата за автомобили на възраст до 5 години. За по-дълго употребявани автомобили продуктовата такса се увеличава с 12-13%. За хибридните автомобили тенденцията е същата, като таксата за новите се намалява с около 20%, а за по-дълго употребяваните се увеличава с 12%. Отпада заплащането на продуктова такса за електромобили до 31.12.2021 г. Въведените такси за моторни превозни средства от категории М2, МЗ, N2 и N3 са съобразени с по-голямото въздействие върху околната среда като отпадъци и източници на емисии. Като част от комплексните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух те целят ограничаване на вредните емисии от по-мощни МПС двигатели с вътрешно горене, емитиращи по-големи количества вредни изгорели газове, с по-висока средна възраст спрямо леките автомобили с по-голям принос в замърсяването.

Одобрени са българските позиции за заседанията на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и на ЕКОФИН

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 16 юли в Брюксел. На заседанието се очаква Австрийското председателство да представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Освен това Комисията ще предостави допълнителна информация относно опростяването на Общата селскостопанска политика след 2020 г. и увеличаването на субсидиарността за държавите-членки.
На 13 юли в Брюксел ще заседава Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Ще бъде обсъден общият механизъм за обратно начисляване в областта на ДДС за доставките на стоки и услуги, както и за ДДС за електронните публикации. В рамките на дневния ред австрийското председателство ще представи своите приоритети в областта на икономическите и финансови въпроси. Министрите ще обменят мнения относно последващи действия във връзка със заседанието на Европейския съвет от 28-29 юни. Очаква се да бъде даден мандат на ЕС за срещата на Г-20 на 21-22 юли 2018 г. в Буенос Айрес, Аржентина
Правителството одобри също така българските позиции за предстоящи две неформални заседания на Съвета на ЕС.
На 12 и 13 юли в Инсбрук, Австрия, ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“. В част „Правосъдие“ министрите ще обсъдят трансграничното събиране на електронни доказателства. В част „Вътрешни работи“ теми ще бъдат засилването на полицейското сътрудничество и защитата на външните граници на ЕС.
На 16 и 17 юли във Виена ще заседава неформално Съветът на ЕС по конкурентоспособност. Ще се проведе пленарна сесия на тема: „Насърчаване на европейската конкурентоспособност: индустриална политика, умения и възможностите на изкуствения интелект“.


Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.
Със законопроекта едновременно в националното законодателство се въвеждат необходимите национални мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L119/1 от 4 май 2016 г.) (Общ регламент относно защитата на данните) и се транспонира Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OB, L 119/89 от 4 май 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/680).
Общият регламент относно защитата на данните и Директива (ЕС) 2016/680 заедно съставляват новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на личните данни. На практика тази правна рамка установява:
-    общ режим за защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и относно свободното движение на лични данни; и
-    специален режим за защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от правоприлагащите и правораздавателните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване.
Законопроектът има за цел да осигури защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, както и във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления или изпълнение на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.
За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По този начин се осигурява хомогенно и високо ниво на защита на личните данни, и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави-членки на ЕС, което има решаващо значение за ефективното осъществяване на това сътрудничество.
В законопроекта са разписани подробни дефиниции на ключовите понятия в областта на личните данни, принципите, свързани с обработването на лични данни, правомощията на администратора и обработващия данните, условията за обработване на специални категории лични данни, условията за трансграничния обмен на данни, както на ниво ЕС, така и с трети страни или международни организации, правата на субекта на данни и средствата за правна защита на засегнато лице, мерките за сигурност на личните данни и др.
С оглед голямото разнообразие и хоризонталния характер на урежданата материя, в законопроекта е предвидена законова делегация за изработване и приемане на съответната подзаконова нормативна база.

Увеличава се капиталът на „Държавна консолидационна компания” ЕАД


Министерският съвет одобри промени по бюджета на Министерство на икономиката за настоящата година във връзка с увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД със сумата от 500 млн. лв.
Правителството реши също така дружеството да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера. Одобрен е и списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.


 1. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 2. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 4.07.2018 /ВТОРА ЧАСТ/
 3. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 4.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 4. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 27.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 5. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 27.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 6. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 20.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 7. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 20.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 8. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6.06.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 9. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 10. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 29.05.2018
 11. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 23.05.2018
 12. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 16.05.2018
 13. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 9.05.2018
 14. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 2.05.2018
 15. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.04.2018
 16. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 18.04.2018
 17. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.04.2018
 18. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 4.04.2018
 19. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 14.03.2018
 20. РЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7.03.2018
 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.11 секунди